ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery Advanced keypress navigation


The script is (a bit) advanced because of the extra functionality when the user combines the mouse hover and keypresses. HTML The HTML that I came up with isn't that hard to understand:…
เข้าชมทั้งหมด : 450 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Beautiful Slick Drop down Menu with Easing Effect


Drop-down menus are an excellent feature because they help clean up a busy layout. When structured correctly, drop-down menus can be a great navigation tool, while still being an attractive design feature.
เข้าชมทั้งหมด : 397 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

animated menu with Sprites and jQuery


Sprites are widely used on big sites (Yahoo!, Google, Amazon and more) but rarely for “normal” projects. I think this is due to two questions that usually stop us when it comes to learn something…
เข้าชมทั้งหมด : 376 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery CSS3 a Mega Drop-Down Menu


Mega drop-down menus are not actually new, but more and more we see them on popular websites and blogs. With the ever increasing quantity of content on the web we have to figure out solutions to display…
เข้าชมทั้งหมด : 492 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Awesome modal Navigation Menu


We have a horizontal menu with a few categories. Each category has multiple subcategories and each such subcategory may contain a random number of products. For easier and faster movement of users thorough…
เข้าชมทั้งหมด : 366 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Super Cool jquery floating menu


A simple menu that “follows” page scrolling and expands on mouse over with css and jquery.
เข้าชมทั้งหมด : 466 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

simple jQuery Drop Down Menu


Introduction Alright, this time, we are going to make a drop down menu. The main objective is to make it as simple as possible, with some little jQuery effect and easy to customize/ apply different style…
เข้าชมทั้งหมด : 339 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

simple CSS jQuery Menu


HTML This can’t get any simpler. Just make a valid nested unordered list with a root id of “navmenu-h” (for horizontal) or “navmenu-v” (for vertical) and you are all set.…
เข้าชมทั้งหมด : 347 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Very Long scroll Dropdown Menus


jQuery Makes it Tick I’m going to dump the code all in here just for quick reference. I commented it, so it should be fairly easy to follow. It’s over 60 lines, but don’t worry too much,…
เข้าชมทั้งหมด : 491 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Easy jQuery drop down menus


The examples below have styling and effects to make them look nice, but first I will show you the minimum you need to get your menus running. First off, you need a set of nested lists and link to create
เข้าชมทั้งหมด : 418 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

JQuery Draggable Sitemap


There are a handful of javascript libraries and plugins available that attempt this task, but none of them worked flawlessly with our HTML. The real issue here is that javascript alone cannot produce…
เข้าชมทั้งหมด : 446 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Vertical Menu


A simple and lightweight prototype-based solution for vertical menu. Lightweight: ~1.32 KB Unobtrusive: Plays nice with JS turned off. Cross-browser: Full A-Graded browsers support Fully
เข้าชมทั้งหมด : 510 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 148 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Jquery tab menu Wizard Plugin


After looking for a jquery plugin that will emulate a windows wizard I decided to make my own (with the help of cody lindley’s css step menu). The code: First we need a simple javascript function…
เข้าชมทั้งหมด : 490 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Mootools Elegant Menu Fly-out


elegant solution than regular fly-outs,Here is my version in JavaScript built with Mootools. Follow along as I describe the HTML, CSS, and JavaScript. [Update: You can now try out and…
เข้าชมทั้งหมด : 408 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

super Simple-useful Drop Down Menu


It is a One Level Drop-Down Menu with Timeout effect. Internet has a lot of scripts with the name "Drop Down Menu". One day I needed to make such menu for my site. I have rummaged a heap of sites and…
เข้าชมทั้งหมด : 383 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Scalable Menu with jQuery CSS3


we are going to create a simple menu that will stand out once we hover over it by covering everything except the menu with a dark overlay. The menu will stay white and a submenu area will expand. We will…
เข้าชมทั้งหมด : 401 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Multiple CSS Drop-Down Menu with jQuery


Modular, with themes. Not only HTML is separated from CSS, but even CSS definitions are categorized into structural and thematic types. Thus creating a new css drop-down menu means creating only a new…
เข้าชมทั้งหมด : 497 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Nice Stack Menu With jQuery


This is a Stack Menu with jQuery UI widget. Now you can take any element and turn its children into the items of a stack menu. You can control when it opens and closes, the direction it opens, the size…
เข้าชมทั้งหมด : 442 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Display social icons in a beautiful way using CSS3


When you hover a icon, a small tooltip is displayed with the name of the social media. All other icons have a low opacity. I wanted to take this concept and bring it to the next level using CSS3 transitions.…
เข้าชมทั้งหมด : 398 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Nice Pure CSS3 Slick Menu


In this article we are trying to mimic the navigation menu in Dragon Interactive website using only CSS (no images, no JavaScript). Note: This is an experimental example using the new features of…
เข้าชมทั้งหมด : 421 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form