ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery style menu with CSS3


Here’s a quick experiment I did with CSS3. Again I was just mucking about with CSS3 transitions which could one day replace all the fancy jQuery animation tricks people use. The outcome was a really...
เข้าชมทั้งหมด : 461 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Kwicks accordion menu for jQuery


Default CSS Note that all of the examples on this page are using this as their default stylesheet /* defaults for all examples
เข้าชมทั้งหมด : 482 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS Sliding Door menu using only 1 image


Concept The concept of the sliding door is to use a background image for the buttons in a navigation menu. I am using a span within a link in the list to hold a part of the image. the link itself will…
เข้าชมทั้งหมด : 442 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Advanced CSS Menu


Most of you probably know how to code a horizontal or vertical CSS list menu. Now let’s take it to the next level — code an advanced
เข้าชมทั้งหมด : 440 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Dropdown Menu


Dropdown menus and menu bars have been heavily used since the early days of graphical user interfaces. Their use has become ubiquitous, and even expected, in desktop applications, and the web has quickly…
เข้าชมทั้งหมด : 426 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS Overlapping Tabbed Navigation


Overlapping tabbed navigation in CSS have always been a nuisance with developers often running into cross-browser compatibility issues or bloated code. There are some other examples floating around the
เข้าชมทั้งหมด : 462 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Rollover Nav Bar


Here’s a simple jquery nav bar with animated rollover effects. The page titles roll up to reveal page descriptions underneath. Here’s the jQuery, hover
เข้าชมทั้งหมด : 406 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Simple CSS vertical menus


Our menus are actually HTML unordered list elements styled using CSS, giving them background color, margin, padding and other CSS attributives. The process of creating this menus can be separated…
เข้าชมทั้งหมด : 488 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS Navigation Rollovers With Drop-downs


This post is a continuation of Super Fantastic CSS Navigation Image Rollovers where we created CSS rollovers with a single image, so it would probably be a good idea for you to take a look at that post…
เข้าชมทั้งหมด : 354 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS Overlapping Tabs Menu


This example is a cool menu with overlapping tabs First of all download the tab image (right-click, then Save As…) which contains both on and off states. You can edit/customize this image…
เข้าชมทั้งหมด : 353 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

an Animated Navigation with jQuery


The idea is to build a menu that just displays icons, when the user rolls over each icon the text will appear below. The icon will also have a roll over state to help highlight the menu item. Getting…
เข้าชมทั้งหมด : 448 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS collapsible tree menu


The demo is built using an ordered list (ol) nested with further ordered lists to naturally represent a basic folder structure
เข้าชมทั้งหมด : 455 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Animated jQuery Menu - Corporate Style


Multilevel jQuery Menu with fade and smooth drop-down animation on submenu appearance. Features Full cross-browser compatibility Fully accessible even when javascript is turned off, as a pure css menu…
เข้าชมทั้งหมด : 454 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery convertion: Garagedoor slider navigation effect


First we need to make the script ans style of the GarageDoor work. To make that happen, you’ll need jQuery. This library enables interface effects, so you don’t have to create it yourself.
เข้าชมทั้งหมด : 483 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

LavaLamp jQuery Sliding Menu


It is a jQuery sliding nifty effect menu with light weight code and extra two more interface styles. Step 1: The HTML Since most UI developers believe that an
เข้าชมทั้งหมด : 454 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 164 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS3-only horizontal drop line tab menu


Recently, Web Designer Wall posted this really cool tutorial on creating a dropdown menu using only CSS3 (no javascript). Not being one to just sit back and let things sit as is, the approach inspired…
เข้าชมทั้งหมด : 453 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Sliding Menu


In the head section add the following code
เข้าชมทั้งหมด : 463 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS3 and jQuery Horizontal images Scrolling Menu


There are a lot of cool flash scrolling menus out there, but I decided to make a similarly looking menu with just CSS and jQuery. I couldn't achieve the same smoothness in animation, but anyway I'm…
เข้าชมทั้งหมด : 473 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

a Vertical Scrolling Menu with CSS3 and jQuery


Creating markup We will begin by creating the necessary HTML structure. At first, I wanted to use an unordered list as a container for our images and captions, but then I encountered some bugs with vertical…
เข้าชมทั้งหมด : 475 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery SooperFish Multi-Column Animated Drop-down


SooperFish is a highly configurable solution for animated dropdown menus. It combines the features of superfish, structured programming of Droppy and a ton of new features like multi-column dropdown menus
เข้าชมทั้งหมด : 484 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form