ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


simple google style Dropdown menu with jQuery


we'll show you how to create a jquery dropdown menu with google style, it also can be use as a “fixed” menu. The most important thing on this menus is the css file , we are going to use…
เข้าชมทั้งหมด : 316 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Nice jQuery and CSS Floating social toolbar


we’re going to show you how to make a fancy floating bar using jQuery and JavaScript, as the one you see when scrolling down on this page. From creating the PHP file to customizing the CSS, we will…
เข้าชมทั้งหมด : 392 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Grooveshark-style slide menu with jQuery


The 'old' grooveshark user interface featured a really cool menu effect built in Flash. You'd click on a artist and the menu would slide 'ipod style' to the left from the right. I…
เข้าชมทั้งหมด : 401 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery good Dropdown Menu Tooltips


Within the jQuery library it’s possible to create some fantastic effects. These can enhance the overall user experience dramatically and often work hand-in-hand with new CSS3 and HTML5 techniques.…
เข้าชมทั้งหมด : 318 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Spin Social Media Share with CSS3


This is a neat effect which spins the social icons with the help of a CSS transform and transition when you hover over them. Let’s start with the structure of the social media icons. Which is nothing…
เข้าชมทั้งหมด : 406 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Beautiful jQuery images menu


Um TN34.Facets nutzen zu können, benötigt ihr das jQuery-Framework ab Version 1.4.2 und das clip-Plugin welches im bereitgestellten download enthalten ist.
เข้าชมทั้งหมด : 433 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Awesome Notification tooltips Menu with jQuery


A jQuery plugin to add notification bubbles and a notification list to any menu. Usage var notifications = new $.ttwNotificationMenu
เข้าชมทั้งหมด : 316 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

awesome jQuery Grid Accordion


A grid of cells expand both vertically (like a regular accordion) as well as horizontally to display the content they contain.
เข้าชมทั้งหมด : 392 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

crossbrowser tabs Drop-down menu with CSS3 and jQuery


This is a dropdown menu with parental tabs (as first level). Part of the work we pass on to the shoulders of jQuery (switching tabs, display popups). In the current version – we have three levels…
เข้าชมทั้งหมด : 325 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

right click Looking Context Menu with jQuery


there are loads of context menu plugins already. But they require a fair amount of work to make them look good. This one is easy to use, small, and looks good. Features Tiny library. Only dependency is…
เข้าชมทั้งหมด : 335 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Stylish CSS Jquery auto-induction boundary of menu


Here you can find tonns of really nice menus which you can use in your projects. Step 1. HTML As usual, we start with the HTML. This is our main page code.
เข้าชมทั้งหมด : 369 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Swing slide menu with jQuery


With a few lines of jQuery you can do a lot ("write less, do more ...") as a small menu that swing and all that without really getting tired ... We start by creating a set of elements of type…
เข้าชมทั้งหมด : 480 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

like apple JQuery Slide Navigation Plugin


when user click on the navigation it like the products appear and disappear one by one, with the easing effect on the end movement, like bouncing on the vertical line. The apple mac page not only dealing…
เข้าชมทั้งหมด : 364 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

awesome Wheel Menu with CSS3


There’s no better way to learn CSS3 than to get your hands dirty on an actual project and that’s exactly what we’re going to do. I’m going to teach you how to create an awesome,…
เข้าชมทั้งหมด : 376 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Awesome Right Click Menu with jQuery


Here is the small tutorial for you. Step 1 :- Write the HTML coding of your page. <script src="jquery.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript">//…
เข้าชมทั้งหมด : 453 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Useful Magazine Style Dropdown Menu with jQuery


This is a magazine-style drop down nav menu. This will be created with some fancy CSS3 techniques to work in standards-compliant browsers. Even if you are shaky with jQuery you should be able to keep…
เข้าชมทั้งหมด : 355 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Lightweight and flexible tree Menu with jQuery


Lightweight and flexible transformation of an unordered list into an expandable and collapsable tree, great for unobtrusive navigation enhancements. Supports both location and cookie based persistence.…
เข้าชมทั้งหมด : 363 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Transparent Top Bar Navigation with CSS3 and jQuery


Here is a very nice top navigation bar for your website. It uses CSS3 & jQuery to give a nice looking aero gradient & transparency effect. The CSS The CSS uses some of the new CSS3 features such…
เข้าชมทั้งหมด : 327 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Red Menu/Navigation


we’re gonna create a nice and slick navigation bar using CSS only. I need to warn you though, we’ll have to use some CSS3 features so it will not be cross-browser. Another thing is that this…
เข้าชมทั้งหมด : 372 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Beatiful Drop Down Menu


we will show you how to create a beautiful drop down menu using CSS3. We are going to create the menu without using Javascript, only CSS properties. The html code we will show you how to create a beautiful…
เข้าชมทั้งหมด : 340 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form