ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Image Effects


Responsive Image Sizes At Different Resolutions


An Experiment with Mobile-First Images that Scale Responsively & Responsibly What is this? The goal of this technique is to deliver optimized, contextual image sizes in responsive layouts that utilize…
เข้าชมทั้งหมด : 777 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง | หมวด : Image Effects

CSS3 animation, shadows image hover effect


A sleek image gallery that takes advantage of CSS3 animation, shadows, and the “transform” property to instantly add a smooth hover effect to its images, whereby the image enlarges and moves…
เข้าชมทั้งหมด : 757 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery 3D Parallax Background Effect


The HTML Our page will consist of 6 sections: header, footer and 4 articles. On the right, we’ll place an unordered list that links between the articles and remains fixed on the page so it doesn’t…
เข้าชมทั้งหมด : 853 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Rotating hover Image with JQuery


Creating a jquery plugin is easier than it sound, first time I heard about creating 3rd party plugin sounds scary, maybe need more deeper understanding about the platform, but not in jquery. Well I just…
เข้าชมทั้งหมด : 724 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Cool jQuery Nautilus plugin


jQuery plug-in based on Google's Doodle honoring Jules Verne (it was released on February 8, 2011). The letters of Google looked like hatches that allowed to see "under the sea",…
เข้าชมทั้งหมด : 644 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery Custom Change background effect


jQuery can be extremely useful for you if you want to beautify your web app. jQuery provide a number of simple ways to dynamically change the design of your web page. Here is a simple script that shows…
เข้าชมทั้งหมด : 661 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Animation Slide Drop Captions Plugin with jQuery


drop captions takes an image’s title attribute and converts it into a caption that appears only when the mouse is moved over the image. This allows me to maintain a clean look to the site, while....
เข้าชมทั้งหมด : 712 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery images


The plugin is configurable to work with just about any markup.
เข้าชมทั้งหมด : 569 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Images Color Thief with jQuery


Ever wanted to grab the dominant color or color palette from an image?… Probably not. But now you can! Usecase #1: Color Search This script could be useful for sites that sort and search by color.…
เข้าชมทั้งหมด : 598 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Awesome jQuery image Swish Zoom Hover Effect


With this plugin you can add a zoom style effect to your images on hover, also you can add an overlay to it (What you tend to see on a lot of themes with lightboxes). You can also adjust all the settings…
เข้าชมทั้งหมด : 626 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Cool jQuery images Filters effect


Filters is a jQuery plugin that allows to filter items using custom animation. You can use CSS3 transitions or just fadeIn/Out effect. Go to the demos and see how simple is that. JavaScript $('.filters').filters({…
เข้าชมทั้งหมด : 679 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 194 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Multiple CSS3 Image Styles


applying CSS3 inset box-shadow or border-radius directly to the image element, the browser doesn't render the CSS style perfectly. However, if the image is applied as background-image, you can…
เข้าชมทั้งหมด : 669 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 195 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery diagonal rotation with CSS3 transitions


We start with minimal markup. Always make your markup as simple as possible; don’t duplicate elements unless absolutely necessary. Markup should be a semantic outline of your content. With that…
เข้าชมทั้งหมด : 706 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Very using jQuery Anystretch effect


jQuery Anystretch Anystretch is a jQuery plugin that allows you to add a dynamically-resized background image to any page or block level element. The image will stretch to fit the page/element, and will…
เข้าชมทั้งหมด : 544 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery multiple Image Hover effect


Adipoli is a simple jQuery plugin used to bring stylish image hover effects. Enabling image hover effect is very simple. Place the below references inside your head tag. <link href="css/adipoli.css"…
เข้าชมทั้งหมด : 644 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Beautiful jQuery like Google images gallery


Works on IE8+ , FF, Chrome, Safari & more...!! Thumba is a gallery jQuery plugin, that displays thumbnails as Google images. You can navigate by moving the mouse, or using "Left" & "Right"…
เข้าชมทั้งหมด : 647 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Fancy CSS3 Transitions Image Gallery


CSS3 Transitions allow browser to animate HTML elements through the change of CSS properties. In other words, we can create animations in webpage without JavaScript but just with pure CSS. The Idea The…
เข้าชมทั้งหมด : 602 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 157 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Pure CSS3 images Hover Effects


There are five examples of hover effects using different CSS properties compared to the old tutorial posted on Codrops. In summary, we seek the same method but we will act especially using the border…
เข้าชมทั้งหมด : 606 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Css3 tricks animation featured boxes


we will create a set of featured boxes that will create a nice text flying effect when you move your mouse over them. We will take advantage of the CSS3 custom animations and create a set of our own animations. I…
เข้าชมทั้งหมด : 571 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 146 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Auto Resize Picture - jQuery Picture


Overview jQuery Picture is a tiny (2kb) plugin to add support for responsive images to your layouts. It supports both figure elements with some custom data attributes and the new proposed picture…
เข้าชมทั้งหมด : 714 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 162 ครั้ง | หมวด : Image Effects
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form